Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 657-008-22-74. Kapitał zakładowy: 699.000.000,00 zł w całości wpłacony. Regon: 290513140.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.